home 

ÜLDTINGIMUSED

 

 1. Käesolevad üldtingimused on teenuse tellija (edaspidi klient) ja OÜ Adiantro (edaspidi teenusepakkuja) vahel sõlmitava catering-teenuse lepingu osaks.
 2. Tellimuse tegemiseks esitab klient hinnapäringu teenusepakkuja kodulehel (www.menu.ee), e-posti (menu@menu.ee), faksi (+372 65 52 652) või telefoni (+372 65 52 652; +372 56 359 321) teel.
 3. Tellimus loetakse kinnitatuks, kui klient on andnud teenusepakkuja poolt kliendi hinnapäringu alusel tehtud hinnapakkumisele omapoolse kinnituse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post, faks).
 4. Tellimus sisaldab hinnapakkumises märgitud tooteid ja teenuseid ning kehtib tervikuna. Hinnapakkumine sisaldab tasu vajaliku inventari (lauanõud, klaasid, vaagnad jms) kasutamise eest.
 5. Kliendil on õigus kinnitatud tellimust muuta mitte vähem kui 3 päeva enne tellimuse täitmise tähtpäeva esitades muudatustaotluse punktis 2 nimetatud sidevahendeid kasutades. Tellimus loetakse muudetuks, kui klient on andnud teenusepakkuja poolt kliendi muudatustaotluse alusel tehtud korrigeeritud hinnapakkumisele omapoolse kinnituse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post, faks).
 6. Kliendil on õigus kinnitatud tellimusest taganeda mitte vähem kui 3 päeva enne tellimuse täitmise tähtpäeva. Kinnitatud tellimusest taganemisel käesolevates tingimustes sätestatud tähtaega rikkudes on teenusepakkujal õigus nõuda kliendilt leppetrahvi 50% ulatuses tellimuse kogumaksumusest. Teenusepakkujal on õigus nimetatud leppetrahvinõue tasaarvestada kliendi poolt tehtud ettemaksuga (vt ka punkt 9).
 7. Kliendil on õigus esitada teenusepakkujale nõudeid, mis puudutavad tellimuse mittekohast täitmist, kolme (3) tööpäeva jooksul tellimuse täitmisest arvates. Pärast nimetatud tähtaega kliendil tellimuse mittekohase täitmisega seonduvat nõudeõigust ei ole.
 8. Kliendi poolt mis tahes lauanõu, klaasi, vaagna või muu eseme, mis on tema valdusse/kasutusse antud catering-teenusega seonduvalt, hävimise, kaotsimineku või kahjustamise korral peab klient maksma teenusepakkujale hüvitise, mis vastab uue samaväärse eseme soetamiseks tehtavatele kulutustele.
 9. Kinnitatud tellimuse alusel väljastab teenusepakkuja kliendile ettemaksuarve summas, mis vastab 50%-le tellimuse kogumaksumusest.
 10. Klient peab tagama, et ettemaksuarves märgitud summa laekuks teenusepakkuja arveldusarvele mitte hiljem kui kolm (3) päeva enne tellimuse täitmist teenusepakkuja poolt.
 11. Juhul, kui ettemaksuarvel märgitud summa ei laeku teenusepakkuja arveldusarvele ettenähtud tähtajaks, on teenusepakkujal õigus jätta tellimus täitmata.
 12. Juhul, kui selgub, et klient on esitanud teenusepakkujale mistahes ebaõiget informatsiooni või muid andmeid, mis raskendavad tellimuse täitmist teenusepakkuja poolt või muudavad selle võimatuks, on teenusepakkujal õigus jätta tellimus täitmata.
 13. Kui tellimus on teenusepakkuja poolt täidetud, esitab teenusepakkuja kliendile arve summas, mis vastab tellimuse kogumaksumuse jäägile (vt ka punkt 9). Nimetatud arve maksetähtaeg on viis (5) tööpäeva.
 14. Teenusepakkujal on õigus nõuda kliendilt viivist 0,15% tähtajaks tasumata summalt iga päeva eest.
Adiantro OÜ
Räägu 49 Tallinn 11311
Telefon: +372 65 52 652
Faks: +372 65 52 652
Mobiil: +372 56 359 321
E-mail: menu@menu.ee
Copyright 2010. Menu Catering
Design by Andrew.ee