home


ÜLDTINGIMUSED

 

 1. Käesolevad üldtingimused on kliendi ja OÜ Adiantro (edaspidi teenusepakkuja) vahel sõlmitava lõuna kontorisse-teenuse lepingu osaks.
 2. Tellimuse tegemiseks esitab klient hinnapäringu teenusepakkuja kodulehel (www.menu.ee), e-posti (menu@menu.ee), faksi (+372 65 52 652) või telefoni (+372 65 55 373; gsm +372 56 359 321) teel tellimuse täitmise päeval enne kella 10.00.
 3. Kui klient teeb tellimuse, mille kogumaksumus on vähem kui 25 eurot, tuleb kliendil täiendavalt tasuda transpordi eest vastavalt kehtivale hinnakirjale kliendi asukohast olenevalt.
 4. Tellimus loetakse kinnitatuks selle vastuvõtmisel teenusepakkuja töötaja poolt.
 5. Tellimus loetakse täidetuks kliendi poolt tellitud toodete kättetoimetamisel kliendile.
 6. Kliendil on õigus esitada teenusepakkujale nõudeid, mis puudutavad tellimuse mittekohast täitmist, 24 tunni jooksul tellimuse täitmisest arvates. Pärast nimetatud tähtaega kliendil tellimuse mittekohase täitmisega seonduvat nõudeõigust ei ole.
 7. Kliendi poolt mis tahes lauanõu, klaasi, vaagna või muu eseme, mis on tema valdusse/kasutusse antud lõuna kontorisse-teenusega seonduvalt, hävimise, kaotsimineku või kahjustamise korral peab klient maksma teenusepakkujale hüvitise, mis vastab uue samaväärse eseme soetamiseks tehtavatele kulutustele.
 8. Tellimuse eest tasumiseks esitab teenusepakkuja kliendile arve summas, mis vastab teenusepakkuja veebilehel olevale hinnakirjale.
 9. Teenusepakkujal on õigus kehtestada kliendi tellimustele krediidilimiit, mille täitumisel on teenusepakkujal õigus esitada kliendile arve krediidilimiidi summa ulatuses ja keelduda tellimus(t)e täitmisest kuni nimetatud arvel toodud summa tasumiseni kliendi poolt.
 10. Teenusepakkuja poolt esitatud arvete maksetähtaeg on viis (5) tööpäeva.
 11. Teenusepakkujal on õigus nõuda kliendilt viivist 0,15% tähtajaks tasumata summalt iga päeva eest.

 

Adiantro OÜ
Räägu 49 Tallinn 11311
Telefon: +372 65 52 652
Faks: +372 65 52 652
Mobiil: +372 56 359 321
E-mail: menu@menu.ee
Copyright 2010. Menu Catering
Design by Andrew.ee